Nabór na ławników na kadencję 2016-2019

 
W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Radomiu i w Sądzie Rejonowym w Radomiu Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu zwrócił się do Rady Gminy w Kowali z prośbą o dokonanie naboru na ławników.


Do Sądu Okręgowego w Radomiu – 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego.

Do Sądu Rejonowego w Radomiu – 3 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego oraz 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru.
 3. ukończył 30 lat.
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku.
 5. nie przekroczył 70 lat.
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze.
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń.
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy.
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy.
 6. duchowni.
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej.
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej.
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku:

 1. prezesi właściwych sądów.
 2. stowarzyszenia.
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych.
 4. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy w Kowali, Kowala 105A, pok. nr 18 (tel.: 48 6101760) w terminie do 30 czerwca 2015 r.

Wymagane dokumenty można pobrać ze strony:
Biuletyn Informacji Publicznej

oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Kowali, Kowala 105A pok. nr 18.

źródło: bip.kowala.pl