Zenonów nowym sołectwem!

ZenSol

Zenonów – do tej pory miejscowość będąca częścią sołectwa Huta Mazowszańska od tego roku staje się odrębnym sołectwem! Stosowna uchwała o utworzeniu sołectwa Zenonów została podjęta na XVII Sesji Rady Gminy Kowala dn. 28.12.2015r. Tym samym Zenonów zostaje 19 – tym sołectwem w naszej gminie.

Jak miejscowość Zenonów stała się sołectwem Zenonów?

Wniosek o utworzenie sołectwa Zenonów to jeden z pierwszych postulatów mieszkańców tejże miejscowości. Uwzględniając wniosek mieszkańców Rada Gminy Kowala powołała Komisję Statutową, której zadaniem było dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Gminy Kowala mających na względzie powołanie nowego sołectwa. Jako radny Zenonowa zostałem przewodniczącym tejże komisji.
Następnie Wójt Gminy Kowala zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych. Na zebraniu wiejskim zorganizowanym 6 grudnia w Zenonowie wszyscy uczestnicy konsultacji jednogłośnie opowiedzieli się za utworzeniem odrębnego sołectwa Zenonów.

Ogłoszenie Wójta Gminy Kowala o wyniku konsultacji: Konsultacje społeczne – ogłoszenie

Radni Gminy, znając wynik przeprowadzonych konsultacji, na XVII Sesji Rady Gminy Kowala jednogłośnie przyjęli uchwałę powołującą nowe sołectwo oraz przyjmującą jego statut.

Co dalej?

Niebawem w Zenonowie odbędą się pierwsze wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. Ponadto, od tej pory mieszkańcy Zenonowa będą m.in. samodzielnie dysponować funduszem sołeckim.