Zebranie wiejskie – podsumowanie

Krótkie podsumowanie zebrania sołeckiego w Trablicach 🗣
1. Ze spraw kluczowych dla naszej miejscowości:
🛠 Kanalizacja – w ciągu 2 tygodni ma być ogłoszony przetarg na wykonanie przyłączy. Termin wykonania przyłączy ma się pokrywać z terminem realizacji sieci głównej tj. do listopada 2024

💡 Oświetlenie – są zabezpieczone środki w budżecie + uzyskane dofinansowanie na wymianę oświetlenia w Trablicach. Czekamy na ogłoszenie przetargu
🚂 CPK – została omówiona sprawa linii kolejowej CPK przez Trablice. I tu napiszę trochę więcej.
Pod poniższym linkiem dostępna jest ankieta, którą rozdawałem w trakcie zebrania. Można ją przesłać bezpośrednio do projektantów linii kolejowej, bądź też wydrukować i przynieść czy to do mnie, Marcina, pani sołtys bądź bezpośrednio do urzędu gminy.
Proszę o dostarczenie wersji papierowych najpóźniej do 15.03. Maksymalny czas przesłania ankiet do projektantów jest do 18 marca.
Pytacie Państwo co wpisać w ankietę.
Na zebraniu ustaliliśmy, że nie wyrażamy zgody na żaden z zaproponowanych wariantów i wnioskujemy o ponowne zaprojektowanie z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury bądź przygotowanie wariantu, który nie powodowałby takiej ingerencji w zabudowę Trablic.
Gdyby ktoś chciał wykorzystać argumenty jakie przygotowałem kiedyś na potrzeby mojego stanowiska w sprawie proponowanych linii zamieszczam je na końcu wpisu.
2. Ponadto zebranie było okazją do podsumowania mijającej kadencji a kandydaci na wójta i radnych różnych szczebli mieli okazję się zaprezentować.
Korzystając z okazji – jeszcze raz Państwu dziękuję za szansę bycia radnym gminy Kowala. 🙏
Możliwe do wykorzystania w ankiecie:

Wyrażam sprzeciw i opiniuje negatywnie zaproponowane warianty usytuowania korytarzy, w których będą nowe inwestycje kolejowe związane z ww. projektem.

Uzasadnienie stanowiska:

 1. Proponowana inwestycja spowoduje liczne wyburzenia nieruchomości oraz wysiedlenia społeczności lokalnej. Warianty linii kolejowej prowadzą przez tereny już zabudowane i przeznaczone do zabudowy na podstawie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kowala.
 2. Problemy komunikacyjne lokalnej społeczności (na terenie gminy znajdują się już 2 linie kolejowe, drogi wojewódzkie o dużym natężeniu ruchu, planowana jest trasa S-12).
 3. Inwestycja będzie miała wpływ na sieć dróg lokalnych (przecina ważne ciągi komunikacyjne).
 4. Proponowane warianty dokonują podziału terenu poszczególnych miejscowości oraz gminy.

Dodatkowo wraz z propozycją odgałęzienia i połączeniem z LK22 całkowicie wyłączają z użytkowania mocno zurbanizowane tereny podmiejskie

 1. Na zaproponowanym terenie w gminie Kowala planowane są inwestycje o wielomilionowych nakładach (m.in. budowa kanalizacji).
 2. Zahamowanie dalszych procesów urbanistycznych gminy (korytarze na potrzeby torowiska ograniczą rozwój gminy).
 3. Spadek wartości terenów przyległych do obszaru proponowanej inwestycji.
 4. Linia kolejowa podzieli gospodarstwa rolne, co utrudni dojazd do okolicznych działek oraz będzie miało wpływ na wielkość produkcji rolnej.
 5. Inwazja w strefę krajobrazu chronionego.
 6. Linia kolejowa przecina naturalne cieki wodne oraz sztuczne zbiorniki wodne, które pełnią rolę zbiorników retencyjnych w czasie gwałtownych opadów bądź roztopów.
 7. Obniżenie komfortu życia mieszkańców poza pasem linii kolejowej poprzez hałas, drgania i inne uciążliwości związane z przemieszczaniem szybkich pociągów po terenach zurbanizowanych.
 8. Zmniejszenie wpływów do budżetu gminy ze względu na zmianę charakteru przeznaczenia nieruchomości (wyburzenia, wysiedlenia mieszkańców, tereny mieszkaniowe staną się terenami kolejowymi).

W naszej ocenie prowadzenie inwestycji poprzez tereny tak zurbanizowane jest nieuzasadnione społecznie, wątpliwe ekonomicznie (wywłaszczenia, odszkodowania) oraz problematyczne środowiskowo.

Leave a Reply