Zebranie wiejskie z dn. 28.02.2020 – podsumowanie

W związku z koncepcją budowy nowej linii kolejowej nr 84 m.in. przez Trablice dnia 28 lutego o godz. 18.00 w świetlicy Słoneczko odbyło się zebranie wiejskie. Poniżej krótkie podsumowanie spotkania.

Krótkie podsumowanie zebrania wiejskiego z mojej strony:

➡️ przede wszystkim dziękuję za tak liczne przybycie;

➡️ ważne, aby do 10 marca wysłać jak najwięcej uwag poprzez formularz zamieszczony pod tym linkiem: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/formularz-kolej w treści wpisując, że uwaga dot. TRABLIC (ciąg 6, linia nr 84, arkusz 1);

➡️ na zebraniu zwróciłem się z prośbą o to, aby informacja o konsultacjach była bardziej widoczna na stronie urzędu gminy;

➡️ Wójt będzie konsultował swoje stanowisko z miastem Radom i innymi samorządami. Stanowisko to ma być opublikowane na stronie urzędu.

Ponadto poruszono następujące tematy:

➡️ Kanalizacja. Wójt zapowiedział chęć włączenia Trablic i innych miejscowości naszej gminy w aglomerację radomską, aby to Radom wybudował w naszej miejscowości kanalizację.

➡️ Temat chodnika w kierunku Radomia – po raz kolejny zwróciłem się z pismem do Wójta w tej sprawie. Oczekujemy odpowiedzi.

➡️ oraz wiele innych spraw ważnych i bieżących.

Jeszcze raz dziękuję za przybycie i proszę o aktywność i informowanie znajomych o konsultacjach, aby jak najwięcej osób mogło wziąć w nich udział.

Moja argumentacja

Do urzędu gminy Kowala przesłałem następujące argumenty przeciw budowie linii kolejowej w naszej gminie:

➡️Proponowana inwestycja spowoduje liczne wyburzenia nieruchomości oraz wysiedlenia społeczności lokalnej. Warianty linii kolejowej prowadzą przez tereny już zabudowane i przeznaczone do zabudowy na podstawie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kowala oraz obecnie konsultowanego projektu Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Kowala.

➡️Problemy komunikacyjne lokalnej społeczności (na terenie gminy znajdują się już 2 linie kolejowe, drogi wojewódzkie o dużym natężeniu ruchu, planowana jest trasa S-12).

➡️Inwestycja będzie miała wpływ na sieć dróg lokalnych (przecina ważne ciągi komunikacyjne).

➡️Proponowane warianty dokonują podziału terenu poszczególnych miejscowości oraz gminy.

➡️Korytarze na potrzeby torowiska ograniczą rozwój gminy.

➡️Spadek wartości terenów przyległych do obszaru proponowanej inwestycji.

➡️Linia kolejowa podzieli gospodarstwa rolne, co utrudni dojazd do okolicznych działek oraz będzie miało wpływ na wielkość produkcji rolnej.

➡️Linia kolejowa przecina naturalne cieki wodne oraz sztuczne zbiorniki wodne, które pełnią rolę zbiorników retencyjnych w czasie gwałtownych opadów bądź roztopów.

➡️Obniżenie komfortu życia mieszkańców poza pasem linii kolejowej poprzez hałas, drgania i inne uciążliwości związane z przemieszczaniem szybkich pociągów po terenach zurbanizowanych.

Oczywiście nie wyczerpuje to listy argumentów. Jeśli mają Państwo jeszcze jakieś proszę o informację w komentarzach.

Leave a Reply